Algemene voorwaarden

Werkingssfeer.

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveranties die Stokvis Trading B.V., hierna te noemen Stokvis, verricht, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 november 2018.

Tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 2.

1.             Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen etc. Specificaties en aanwijzingen etc. zijn alleen van kracht indien en voorzover zij in de offerte zijn opgenomen.

2.             Stokvis behoudt haar auteursrecht voor op door haar aangeboden ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen. Deze stukken zijn en blijven eigendom van Stokvis.

3.             Gegevens uit prijscouranten, brochures, etc.binden Stokvis niet. Afwijkingen geven generlei recht tegenover Stokvis, met name niet het recht levering volgens die gegevens te eisen dan wel het artikel te weigeren of schadevergoeding te vorderen.

4.             Alle prijsnotering, alsmede prijsopgave die door vertegenwoordigers van Stokvis zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Stokvis houdt zich het recht voor deze te verhogen of te verlagen.

5.             Indien Stokvis de inhoud van een overeenkomst aan een koper schriftelijk bevestigt en de koper niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.

6.             Behalve indien er sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke vastlegging, geldt de bestelling van de koper en het akkoord van Stokvis als het tot stand komen van een overeenkomst. Het vervolgens op de afleveringsbon vermelde geldt als bewijs van de inhoud van de overeenkomst.

7.             Stokvis behoudt zich het recht voor orders genoteerd door personeel, vertegenwoordigers van Stokvis daaronder begrepen, te weigeren, zolang deze niet door Stokvis schriftelijk zijn bevestigd.

8.             Bij bestelling van speciale aanmaken van produkten behoudt Stokvis zich het recht voor van meer of minder levering van 10% van de bestelde aantallen. De koper is alsdan gehouden het meerdere af te nemen c.q. genoegen te nemen met het mindere. De prijs wordt gebaseerd op het werkelijk door Stokvis geleverde aantal.

Prijzen.

Artikel 3.

1.             Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, prijzen van grondstoffen, hulpstoffen, lonen,invoerrechten en belastingen, heffingen, transportkosten en andere prijsbepalende factoren, die gelden ten tijde van het aanbieden resp. het aangaan van de overeenkomst.

2.             Bij wijziging van ėėn of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van tenminste drie maanden is gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de koper zal Stokvis de wijzigingen aantonen. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt hier verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop Stokvis de bestelling van de koper heeft ontvangen en de datum van de door de koper gevraagde en door Stokvis schriftelijk of telefonisch bevestigde leverdatum.

3.             Zodanige aanpassing van de prijs geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.             Zendingen beneden een netto waarde van Euro 50,– worden belast met een eenheidstarief van euro 9,50 hetwelk op de factuur in rekening  wordt gebracht. Voor spoedbestellingen worden door stokvis behandelingskosten in rekening gebracht. Indien goederen per expresse worden verzonden, brengt Stokvis extra kosten in rekening, terwijl de verzending niet franco geschiedt. Indien de koper de wijze van verzending bepaalt zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper.

Levering en levertijden.

Artikel 4.

1.             Stokvis behoudt het recht voor alvorens tot levering over te gaan aan de koper zekerheid te vragen voor de nakoming van zijn  betalingsverplichtingen.

2.             De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van verkoper hebben verlaten, waaronder tevens wordt begrepen het moment dat de goederen de plaats van fabricage verlaten indien rechtstreeks vanaf de fabriek aan de koper wordt geleverd. Ingeval de goederen door Stokvis ten behoeve van de koper worden opgeslagen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van facturering. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de koper, ook in het geval dat de vrachtkosten voor rekening van Stokvis komen.

Artikel 5.

1.             Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Stokvis derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.             Overschrijding van de levertijd verplicht haar niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren.

Vervoer.

Artikel 6.

1.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, beslist Stokvis omtrent de wijze van vervoer. Terzake van de keuze van het transportmiddel en de wijze van uitvoering van het transport aanvaardt Stokvis geen aansprakelijkheid.

2.             Alleen op schriftelijk verzoek van de koper en door Stokvis te stellen condities, draag Stokvis zorg voor verzekering van de goederen tijdens het transport.

Betaling.

Artikel 7.

Bij levering van de zaken in gedeelten wordt van elke zending afzonderlijk een factuur opgemaakt.

Artikel 8.

1.             Ook als de koper de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden opgemaakt.

2.             Indien de zaken tijdelijk bij Stokvis wordt opgeslagen bepaalt Stokvis het tijdstip van facturering.

Artikel 9.

1.             Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Verrekening zal niet zijn toegestaan.

2.             Alle betalingen dienen te geschieden franco ten kantore van Stokvis.

3.             In afwijking van het bovenstaande kan worden overeengekomen, dat betaling zal geschieden op door Stokvis op de opdrachtgever/koper te trekken wissels. De wissel- en incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper.

4.             Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuur datum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Alle door Stokvis te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,– dan wel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander vermeerderd met de over die kosten verschuldigde omzetbelasting.

5.             Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.             Vanaf de dag dat de koper in verzuim is, worden al de andere vorderingen van Stokvis op de koper, met name bij levering in verschillende zendingen, onmiddellijk opeisbaar.

Reclame.

Artikel 10.

1.             Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze Stokvis per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende zaken, en uitsluitend indien en voorzover de geleverde zaken nog in onverwerkte staat zijn. In behandelingneming van een reclame geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

2.             De reclame dient, teneinde Stokvis een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen, te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijk opgave van de aard en de grond van de klachten.

3.             Indien Stokvis de klachten van de koper gegrond acht verplicht Stokvis zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie, dan wel tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Koper is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 11.

Retourzending van zaken is eerst na schriftelijk toestemming van Stokvis daartoe toegestaan. Zonder deze toestemming heeft de koper nimmer het recht betaling van de factuur van Stokvis op te schorten. De afzender draagt het risico van terugzending.

Aansprakelijkheid.

Artikel 12.

1.             Stokvis sluit elke aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door het gebruik of leveren van de door Stokvis geleverde zaken uit.

2.             In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, is Stokvis niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper opgekomen, behalve in het geval dat deze schade is te wijten aan opzet van Stokvis of grove schuld. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de koper. In dat geval zal Stokvis gehouden zijn aan schadevergoeding ten hoogste te betalen het bedrag van de hoofdsom zoals die op de desbetreffende factuur is aangegeven.

Artikel 13.

1.             Als overmacht gelden alle omstandigheden die de verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan hij de

gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissementen van leveranciers, import- of exportbelemmeringen door overheidsmaatregelen, stagnatie in toelevering.

2.             Ingeval van overmacht is Stokvis gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen

van de verkoper voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn.

3.             De koper kan Stokvis schriftelijk gelasten zich binnen 10 werkdagen uit te spreken over haar keuze.

Zekerheden.

Artikel 14.

1.             Alle door Stokvis geleverde zaken blijven eigendom van Stokvis tot aan het moment dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.         Ingeval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft Stokvis het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Stokvis rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 15.

1.         Voorzover op de door Stokvis geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 12 rust, draagt zij deze zaken aan de koper over onder gelijktijdige vestiging door de koper van een stil pandrecht tot zekerheid van de volledige voldoening van al hetgeen de koper van Stokvis verschuldigd is of zal worden.

2.         Indien de koper een overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent koper Stokvis reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft hij ons alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal hij de koper op voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Geschillen.

Artikel 16.

1.             Op al de aanbiedingen van Stokvis, orderbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.             Geschillen tussen Stokvis en de koper zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 559.