PRIVACYVERKLARING

STOKVIS TRADING BV

Contactgegevens:
Stokvis Trading BV
Phantom 16
5126 RJ Gilze
Noord-Brabant, Nederland
tel. 0162-453014

T. Geerts is de Functionaris Gegevensbescherming van Stokvis Trading BV, te bereiken via
toine.geerts@stokvistrading.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stokvis Trading BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mail adres
Stokvis Trading BV verwerkt van u geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals ras,
geloofsovertuiging, Burgerservicenummer etc.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

– Stokvis Trading BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– U te kunnen bellen/mailen indien dit nodig mocht zijn voor de uitvoering van onze
dienstverlening
– U te informeren aangaande wijzigingen in onze diensten en/of producten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stokvis Trading BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen
worden door computerprogramma’s en en/of systemen, zonder dat hier een persoon direct invloed
op heeft. Stokvis Trading BV maakt gebruik van het ERP systeem Microsoft Dynamics NAV. Dit
systeem maakt een snelle en efficiënte werkwijze mogelijk voor Stokvis daar onder andere alle aan-,
verkoop-, product- en noodzakelijke klantgegevens gekoppeld kunnen worden. Klantgegevens
bestaan uit bedrijfsgegevens als afleveradres, financiële afdeling voor betalingen etc. Deze gegevens
hebben verder geen gevolgen voor mogelijk betrokken personen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:

Stokvis Trading BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het
bereiken van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stokvis Trading BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken:

Stokvis Trading BV maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stokvis Trading BV. Tevens
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek in kunt
dienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken middels een computerbestand naar u of
een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming voornoemd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine
Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer
(Burgerservicenummer) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Stokvis Trading BV zal zo snel
mogelijk reageren, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stokvis Trading BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteir-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:

Stokvis Trading BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging(en) tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de Functionaris Gegevensbescherming
voornoemd.